"Nokaru"where you can buy vegetables from Karuizawa

Kazumi Minami Karuizawa Resort Management Office Sales Office

12154-276 Nishinomaki, Shimonita-cho, Kanra-gun, Gunma Prefecturesheridan link

1166-50 Hochi, Karuizawa-machi, Kitasaku-gun, Nagano Prefecture